Subscrisa SCP MB Management ipurl in Timisoara

Timis > Timisoara. Publicat joi, 30 iulie 2020 , vizualizat de 394 ori

Tip anunt: Oferta

Tip: Vanzari case ,vile

Localitate: Timisoara

Subscrisa SCP MB Management ipurl, cu sediul în Timi?oara, str. Macilor, nr. 26, jud. Timi?, înregistrat? la UNPIR sub nr. RFO II 0243, CIF RO 20804476, în calitate de lichidator judiciar al societ??ii TRIDENT PRODUCTION SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Timi?oara, str.Mircea cel B?trân nr. 117 - 119, jud. Timi?, nr. de ordine în Registrul Comer?ului J35/2459/1994, CUI RO 6326538, numit prin Încheierea nr. 609 din data de 30.05.2018, pronun?at? de Tribunalul Timi?, Sec?ia a II a Civil?, în dosarul nr. 6315/30/2012, conform prevederilor Legii 85/2006 privind insolven?a ulterioare ?i a Codului de Procedur? Civil? organizeaz? : LICITA?IE PUBLIC? pentru valorificarea bunului imobil : „Teren situat în Timi?oara, DN 59A, FN, jud. Timi? (ie?irea spre S?c?laz) în suprafa?? de 25.000 mp., înscris în CF 409860 Timi?oara”, pre? de strigare - 262.500 euro. Licita?ia va avea loc în data de 06 august 2020, ora 14,00, la sediul administratorului judiciar din Timi?oara, str. Macilor, nr. 26, jud. Timi?. cu repetabilitate, în caz de neadjudecare, la datele de 13.08.2020, 20.08.2020, 27.08.2020 ?i 03.09.2020, în acela?i loc ?i la aceea?i or?, la acela?i pre? de pornire. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor care urmeaz? a fi scoase la vânzare, sub sanc?iunea dec?derii, sunt rugate s? fac? dovada acestui fapt pân? cel târziu în data de 05.08.2020, ora 17.00 la sediul lichidatorului judiciar din Timi?oara, str. Macilor, nr. 26, jud. Timi?. Toate cheltuielile aferente transferului de proprietate cad în sarcina cump?r?torului. Pentru participarea la licita?ie, poten?ialii cump?r?tori trebuie s? depun? la sediul administratorului judiciar din Timi?oara, str. Macilor, nr. 26, jud. Timi?, pân? cel târziu în ziua desf??ur?rii licita?iei, ora 11,00, urm?toarele documente: 1. Cerere de participare la licita?ie; 2. Dovada achit?rii caietului de sarcini*; 3. Dovada achit?rii garan?iei de participare la licita?ie în cuantum de 10 % din valoarea de pornire a bunului pentru care se liciteaz? (pl?ti?i în lei la cursul din ziua pl??ii)**; 4. Declara?ie pe propria r?spundere din care s? rezulte c? s-a f?cut inspec?ia în teren a propriet??ii imobiliare ?i c? participantul cunoa?te în am?nunt starea acesteia. * Pre?ul caietului de sarcini este 300 lei +TVA ?i se poate achita în numerar la sediul lichidatorului judiciar sau prin virament bancar în contul lichidatorului judiciar MB MANAGEMENT IPURL, RO48BUCU875800072511R001, deschis la Alpha Bank Timi?oara, Agen?ia Calea Aradului, pân? cel târziu în ziua desf??ur?rii licita?iei, ora 11,00. Pentru programarea vizion?rii imobilului, ofertan?ii trebuie s? î?i anun?e în scris inten?ia prin fax: 0256 490 153 sau e-mail: . Informa?ii suplimentare se pot ob?ine la nr. tel.: 0722 258352, pe e-mail: sau pe site-ul administratorului judiciar: link.

Contacteaza vanzatorulPret : 262 500.00 EUR